مشاوران، انبارداران و صنایع وابسته

سایر صنایع و افراد مرتبط با صنعت سنگ و صادرات آن در این بخش می توانند اطلاعات و خدمات خود را عرضه نمایند.

از جمله فعالیت هایی که در این بخش قرار میگیرد:

  • تولیدکنندگان پالت ها و جعبه های چوبی و فلزی
  • انبارداران سنگ
  • ترخیص کاران
  • مشاوران کلیه زمینه های صادرات سنگ
  • بازرسان سنگ
  • شرکت های بیمه صادرات و تجهیزات
  • سایر موارد