نمایش اعتبار کاربران

برای اعتبار بخشی به کسانی که به ما اعتماد می کنند و عضو این پرتال می شوند کمیته ای فنی از کارشناسان صنعت سنگ برای اعتبارسنجی متقاضیان انتخاب شده تا افرادی را که در اینجا عضو نمایند که دارای سوابق روشن و اعتبار مناسب در صنعت سنگ می باشند و حضور آنها به پرتال و به صنعت سنگ کشور اعتبار میدهد. لذا تمام کسانی که عضو پرتال می شوند جزو شرکت ها و یا افرادی هستند که دارای سوابق و دانش و اعتبار لازم در صنعت سنگ می باشند.